Senin, 01 Oktober 2012

SILSILAH TAREQAT NAQSABANDIYAH AL KHOLIDIYAHALIH SILSILAH
TAREQAT NAQSYABANDIYAH AL KHOLIDIYAH


Tarekat Naqsyabandiyah bermula dari :

ALLAH SWT

Mengutus

MALAIKAT JIBRIL ALAIHIS SALAM

untuk mentalqinkan rahasia yang amat sangat halus kepada hamba-Nya yang amat suci, kekasih-Nya yang utama, yaitu :

NABI MUHAMMAD SAW

dan dari Nabi Muhammad SAW turun kepada :

1.      Sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta’ala anhu (r.a.).
GelarAs-Siddik yang berarti benar dan membenarkan kebenaran, dan melaksanakan kebenaran itu dalam perkataan dan perbuatan, lahir maupun batin. Beliau adalah khalifah pertama dari Khulafaur - Rasyidin. Dari beliau turun kepada,

2.      Sayyidina Salman Al-Farisi r.a.
Beliau adalah murid utama Sayyidina Abu Bakar dan terkenal sebagal tokoh sufi dan tokoh Ilmu Alam, Ilmu Falak yang kenamaan. Dari beliau turun kepada,

3.      Al Imam Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As Siddiq r.a. Dari beliau turun kepada,

4.      Al Imam Sayyidina Ja’far As Shadiq r.a.
Imam Ja’far adalah anak cucu Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddik ra. Beliau terkenal sebagai ahli kesusasteraan dan ahli hukum dan karena keahliannya itu, serta kebenaran dan kesuciannya, menyebabkan dia sangat dihormati. Dari beliau turun kepada,

5.      Al ‘Arif Billah Sultanul Arifin Asy Syekh Thaifur bin Isa bin Adam bin Sarusyan, yang dimashurkan namanya dengan AsySyekh Abu Yazid Al—Busthami quddusa sirruhu (q.s.).
Gelar Sultanul Arifin berarti imam besar, orang yang mengatahui, imam tasawuf, pemimpin besar yang pertama dalam tarekat keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq r.a. Dari beliau turun kepada,

6.      Al ‘Arif Billah Asy Syekh Abul Hasan Ali bin Abu Ja’far AlKharqani q.s. Keistimewaannya dia sangat kasih kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dari beliau turun kepada penghulu sekalian quthub. Dari beliau turun kepada,

7.      Al ‘Arif Billah Asy Syekh Abu Ali Al-Fadhal bin Muhammad Aththusi AlFarimadi q.s. Dari beliau turun kepada wali Allah,

8.      Al ‘Arif billah Asy Syekh Abu Yakub Yusuf AI-Hamadani bin Ayyub bin Yusuf bin AI-Husain q.s. Nama lain beliau adalah Abu Ali As Samadani. Dari beliau turun kepada wali Allah, yaitu:

9.      Al ‘Arif Billah Asy Syekh Abdul Khaliq AI-Fajduwani Ibnu Al-Imam Abdul Jamil q.s. Beliau itu nasabnya sampai kepada Al-Imam Malik bin Anas ra. Dari beliau turun kepada quthub penghulu sekalian wali Allah, yaitu,

10.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Ar Riwikari q.s. Dari beliau turun kepada hamba Allah, kepala daripada sekalian guru-guru, yaitu,

11.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh MahmudAl-Anjir Faghnawi q.s.
Beliau adalah aulia Allah yang mempunyai sifat dan perangai sempurna dalam menuntut ridla Allah dan sempurna abdinya kepada Allah azza wajalla. Dari beliau turun kepada wali yang sangat kasih akan Tuhannya yang ghani, yaitu,

12.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh AliAr Ramitani, yang dimasyhurkan namanya dengan AsySyekh Azizan q.s.
Dari beliau turun kepada murid yang sangat tinggi ilmu tarikat dan makrifatnya. Dari beliau turun kepada penghulu sekalian wali Allah, yaitu,

13.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muhammad Baba As Samasi q.s.
Beliau adalah seorang aulia Allah dari keturunan Tionghoa. Beliau senantiasa mujahadah dan musyahadah kepada Tuhan dan beliau adalah penghulu dari sekalian wali-wali Allah. Syakh Muhammad Baba As Samasi q.s hidup dalam satu zaman dengan Asy Syakh Ali Ar Ramitani dan dengan Syekh Abdul Qadir Jaelani q.s. Dari beliau turun kepada raja yang besar lagi sayyid, kepala sekalian guru-guru, yaitu,

14.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Sayyid Amir Kulal bin Sayyid Hamzah q.s.
Syekh Sayyid Amir Kulal adalah raja di tanah Arab yang besar dan dia bergelar sayyid mempunyai keturunan bangsawan, dan beliau adalah guru hakikat dan makrifat. Dari beliau turun kepada wali Allah yang masyhur keramatnya dan makmur, ialah imam Tarikat Naqsyabandiyah yang terkenal namanya dengan Syah Naqsyabandy, yaitu,

15.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh As Sayyid Bahauddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Asy Syarif Al Husaini Al Hasani Al Uwaisi Al Bukhari q.s.
Beliau meletakkan dasar-dasar zikir qalbi yang sirri, zikir batin qalbi yang tidak berbunyi dan tidak bergerak, dan beliau meletakkan kemurnian ibadat semata-mata lillaahi ta’ala, tergambar dalam do’a beliau yang diajarkan kepada murid-muridnya "Ilahii anta makshuudii waridhaaka mathluubii". Secara murni meneruskan ibadat Thariqatus Sirriyah zaman Rasulullah, Thariqatul Ubudiyah zaman Abu Bakar Siddiq dan Thariqatus Siddiqiyah zaman Salman al Farisi. Beliau amat masyhur dengan keramat-keramatnya dan makmur dengan kekayaannya, lagi terkenal sebagai wali akbar dan wali quthub yang afdhal, yang amat tinggi hakikat dan makrifatnya. Dari murid-muridnya dahulu sampai dengan sekarang, banyak melahirkan wali-wali besar di Timur maupun di Barat, sehingga ajarannya meluas ke seluruh pelosok dunia. Beliau pulalah yang mengatur pelaksanaan iktikaf atau suluk dari 40 (empat puluh) hari menjadi 10 (sepuluh) hari, yang dilaksanakan secara efisien dan efektif, dengan disiplin dan adab suluk yang teguh. Dan dari beliau turun kepada,

16.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muhammad Al-Bukhari Al-Khawarizumi yang dimashurkan dengan namanya Asy Syekh Alaudin AI-Aththar q.s. Dari beliau turun kepada waliullah, yaitu :

17.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Ya’qub Al-Jarkhiq.s. Dari beliau turun kepada wali yang agung, yaitu :

18.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Nashiruddin Ubaidullah Al-Ahrar AsSamarqandi bin Mahmud bin Sihabuddin q.s. Dari beliau turun kepada raja yang saleh, ialah kepala sekalian guru-guru, yaitu :

19.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh MuhammadAz Zahid q.s. Dari beliau turun kepada anak saudara perempuannya yang mempunyai kerajaan yang besar dan martabat yang tinggi, yaitu :

20.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Darwis Muhammad Samarqandi q.s. Dari beliau turun kepada anaknya ialah seorang raja yang besar, yang adil lagi pemurah, lagi lemah lembut perkataannya, yaitu :

21.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muhammad Al-Khawajaki Al-Amkani As Samarqandi q.s. Dari beliau turun kepada wali Allah yang quthub, yaitu ;

22.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muayyiddin Muhammad Al-Baqi Billah q.s. Dari beliau turun kepada anak cucu Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al Faruq r.a, yaitu ;

23.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Akhmad Al-Faruqi As Sirhindi q.s.
yang mashur namanya, yang terkenal denganAl Imam ArRabbani Al-Mujaddid Alf Fassami. Dari beliau turun kepada anaknya yang tempat kepercayaannya, yang menaruh rahasianya, yang masyhur namanya, yaitu;

24.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muhammad Ma ’sum q.s. Dari beliau turun kepada anaknya, yaitu Sultanul Aulia, yaitu :

25.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muhammad Saifuddin q.s. yang bercahaya zahiriah dan batiniahnya. Dari beliau turun kepada Sayyid Syarif yang gilang gemilang cahayanya, sebab nyata zat dan sifat, yaitu ;

26.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Asy Syarif Nur Muhammad Al-Badwani q.s. Dari beliau turun kepada wali Allah yang tinggi pangkatnya, nyata keramatnya, yaitu :

27.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Syamsuddin Habibullah Jani Janani MuzhirAl-‘Alawi q.s. Dari beliau turun kepada kepala sekalian guru-guru, kepala sekalian khalifah dan penghulu sekalian wali Allah, yaitu;

28.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Abdullah Ad Dahlawi q.s. dan adalah Syekh Abdullah itu nasabnya sampai kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karamallahu wajhahu. Dari beliau turun kepada;

29.  Al ‘Arif Billah Maulana Asy Syekh Dhiyauddin Khalid Al-UtsmaniAl-Kurdi q.s.
Beliau adalah anak cucu amirul mukminin Sayyidina Usman bin Affan r.a. Beliau adalah Syekh yang mashur, ahli Tarekat Naqsyabandiyah yang fana fillah, lagi baqa billah, yang pada masa suluk menjadi penghulu sekalian khalifah. Dari beliau turun kepada wali Allah yang zuhud akan dunia dan sangat kasih akan zat Allah ta'ala, ialah kepala sekalian guru-guru di dalam negeri Makkah al Musyarrafah, yaitu hamba Allah,

30.  Al ‘Arif Billah Sirajul Millah Waddin Asy Syekh Abdullah Al Afandi q.s. Dari beliau turun kepada penghulu sekalian khalifah yang mempunyai keramat yang nyata, yaitu ;

31.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Sulaiman Al Qarimi q.s. Dari beliau turun kepada menantunya yang alim lagi Saleh, yang Senantiasa tafakkur dan muraqabah, baqa billah siang dan malam kepada Tuhan khaliqul ‘alam, dan dari beliau nyata kebesarannya serta kemuliaannya, dan adalah penghulu sekalian khalifah dan ikutan sekalian orang yang suluk, yaitu;

32.  Mursyiduna, warabiituna, wa maulana, Al ‘Arif Billah Sayyidi Syekh Sulaiman Az Zuhdi q.s. Dari beliau turun kepada anaknya yang alim lagi Saleh, yang senantiasa tafakkur dan muraqabah, baqa billah siang dan malam dan ikutan Sekalian orang yang Suluk, yaitu ;

33.  Mursyiduna, wa rabiituna, wa maulana, Al ‘Arif Billah Sayyidi Syekh Ali Ridha q.s
Ketika meletus perang dunia ke-II di Eropa di sekitar tahun 1937 Ali Ridha q.s. meninggalkan Mekkah menuju Baghdad dan kemudian ke India dan di sana dia meninggal dunia. Ali Ridha q.s. adalah ahli tasawuf dan Syekh Tarekat Naqsyabandiyah yang sangat pintar dan alim, seorang sufi yang masyhur. Kasih sayangnya penuh ditumpahkan kepada muridnya yang kemudian menjadi khalifah Rasul yang ke-34 Seorang berkebangsaan Indonesia. Dari beliau turun kepada muridnya yang menambahi Allah Ta’ala akan sucinya, dan meninggikan Allah Ta’ala akan derajatnya, dan kuat melalui jalan kepada Allah Ta’ala, maka melapangkan dan melebihi Allah Ta’ala baginya, karena menambahi Salam berkhidmat akan Allah Ta’ala, dan memberi bekas barang siapa menuntut jalan kepada Allah ta’ala kepadanya. Kemudian meninggikan Allah Ta’ala atas orang yang hidup akan menambahi yakin zikir yang batin dan mengesakan yang dikenal bagi yang kaya dan miskin dan menjadikan Allah Ta’ala bagi orang yang suluk dengan Tarikatul Ubudiyah dan Naqsyabandiyah, amanat suci Allah Ta’ala dan menyembunyikan dia sebagai walinya yang pilihan, yaitu :

34.  Mursyiduna, wa rabiituna, wa maulana, Al ‘Arif Billah Sayyidi Syekh Muhammad Hasyim Al Khalidi q.s.
Guru pertama beliau adalah Saidi Syekh Sulaiman Hutapungkut di kota Nopan, Tapanuli Selatan. Sebagai kelanjutan dari pendidikannya, Syekh Muhammad Hasyim berguru dan menerima Ijazah syekh dari Syekh Ali Ar Ridha q.s di Jabal Qubis Mekkah. Setelah kembali ke Indonesia, beliau menetap di Buayan, Sumatera Barat. Selama di Jabal Qubis Mekkah dengan tekun menuntut dan mengamalkan Tarekat Naqsyabandiyah, mendalami syariat dan hakikat serta memperoleh makrifat. Pada kesempatan itu pula beliau berpuluh-puluh kali berziarah ke makam Rasulullah SAW dan melaksanakan ibadat haji.Sebagai seorang perintis kemerdekaan, beliau juga pernah dibuang ke Boven Digul dan menjadi penasehat beberapa pembesar Indonesia dalam perang kemerdekaan. Beliau meninggal dalam usia lanjut, yaitu 90 tahun. Beliau lahir pada tahun 1864 dan maninggal tahun 1954.Dari beliau turun kepada muridnya yang pilihan yang sangat kasih akan gurunya, akan Allah SWT dan Rasul-Nya, yang kuat menjalani jalan hakikat dan kuat mengarjakan jalan berkhidmat, yang dikenal oleh orang banyak sebagal seorang tabib besar, yang mengobati orang banyak, dari penyakit batin dan zahir dengan kekuatan zikrullah, dan menjadi ikutan dari segala orang yang terpelajar yang suluk, yang bertarikat dengan Tarekat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Khalidiyah, dan diturunkannya kepada anak kandungnya :

35.  Mursyiduna, wa rabiituna, wa maulana, Al’Arif Billah Sayyidi Syekh Sulaiman Hasyim Al Khalidi q.s, dan di turunkan kepadanya :

36.  Mursyiduna, wa rabiituna, wa maulana, Al’Arif Billah Sayyidi Syekh Mohamad Khoir Hasyim Al Khalidi q.s,
dan diturunkan kepada anak kandungnya yang kasih akan gurunya  :

37.  Mursyiduna, wa rabiituna, wa maulana Al’Arif Billah Sayyidi Syekh Amiruddin KY. Bin Moh. Khoir Hasyim Al Khalidi An Naqsyabandy q.s


Penulis : MOH. BAKRI AMU


72 komentar:

 1. Alhamdulillah...Masya Allah...Amin...Aminnn.

  BalasHapus
 2. Mohon ampun ya allah swt......

  BalasHapus
 3. Balasan
  1. Minta ampunlah kepada ALLAH yg maha mulia

   Hapus
  2. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

   Hapus
  3. OK mas Hendy.

   Ampuni saya Ya ALLAH. Slama ini aku hanya mengenal NamaMU, belum mengenalMU. Siapalah saya ini yg berdimensi 3 dan Engkau adalah Dzat Yang UNLIMITED DIMENSIONS bahkan sumber dari segala Dimensi. Maka betapa sombongnya saya bila sudah merasa mengenalMU. Maka dekatkanlah Saya kepada Orang2 yang telah MengenalMU.

   Hapus
 4. Balasan
  1. KY itu adalah singkatan dari nama nenek KHADIRUN YAHYA, digunakan sebagai pengakuan dan penghormatan YMM kepada nenek sebagai GURU dan AYAH yang telah mengantarkan YMM sampai pada posisi WALIYAMURSIDA....itu yg saya tau,..lebih kurangnya mohon dimaafkan..

   Hapus
  2. mengapa nenek KY tidak masuk dlam silsillah...?

   Hapus
  3. knapa prtanyaan saya gk dijwb...???

   mengapa nenek KY tidak masuk dlam silsillah...?

   Hapus
  4. Karena sampai Berlindungnya Nenek KY, Nenek KY tidak Mewariskan Silsilah kepada YM Ayah Guru Amir.

   Hapus
  5. Ada silsilah berguru....
   Ada silsilah alih waris....

   Nenek KY masuk ke silsilah berguru
   Bukan silsilah alih waris...

   Hapus
 5. Dengan Telah berlindungnya YM ayahanda guru, sebagai seorang murid apa yang perlu kita lakukan sekarang, dan sitiap kita melakukan zikir siapa yang kita Rabit sekarang dengan Berlindungnya YM Ayahanda Guru. dan gimana cara pandang abang Muh. Amu tentang kondisi murid2 YM.dan kalo boleh saya bertanya lagi satu hal, karna saya baru berguru disurau ini belum cukup 1 tahun dan saya berencana menghadiri Hari Guru namun apa daya beliau berkehendak lain. pertanyaan saya apa syarat dan bagaimana cara seorang menjadi mursid, apakah bisa seorang anak atau cucu bahkan cicit menggantikan ayahnya sebagai mursid. makasih saya menantikan jawabanya bang salam dari andi ardy masih suluk 2...

  BalasHapus
  Balasan
  1. beramallah.... sesungguhnya mursid (waliyamursida) itu adalah jabatan yang diberikan Allah kepada hambanya....bisa jadi jabatan itu diberikan kepada anak atau keluarga... bisa pula kepada orang lain ( diluar keluarga)....sebagai murid maka amalkanlah segala yang telah diajarkan,... murnikan niat,... pasti NUR yang ada dalam diri abang akan menuntun abang kepada WALIYAMURSIDA berikutnya....wassalam

   Hapus
  2. ada firman Tuhan yang harus kita pahami, dalam Alqur'anul karim yang berbunyi "wahai daud wali-waliKU berada di dalam Qubah-qubah dan sungguh tidak ada yang mengetahuinya terkecuali waliKU itu sendiri"
   kalau menyimak ayat tersebut sangat mustahil bisa dicerna oleh akal manusia untuk mengetahui seorang Wali Mursyid tersebut.

   sekiranya YMM telah meninggalkan tempat kita berzikir (Surau) dan amalan buat kita untuk bermunajat kepadaNYA. soal Rabitah belum ada yang memahami hal tersebut secara hakikat. pertahankan saja yang sudah bang Andi Ardi dapatkan pertama masuk tariqat, karena secara hakikat Mursyid itu tidak pernah mati.

   Hapus
  3. ass.wr.wb
   diberitahukan kpd seluruh jamaah ponpes hasan ma'shum dimanapun berada,bhw atas keputusan bersama ahlul bait,dzikir intensif khusus di bambu apus tgl 3 s/d 8 des 13 dialihkan tgl 19 s/d 24 desember '13.
   demikian,informasi sms ini dibantu utk disebarluaskan.
   wss.
   ketua
   didik satria

   Hapus
 6. Tolong di share alamat suraunya bang di semuanya, terima kasih

  BalasHapus
 7. Ayah handa engkau tetap dihati kami

  BalasHapus
 8. asalmkum abang semua,saya pingin dapat file fatwa ymm,bagaimana ya caranya

  BalasHapus
 9. informasi terbaru,bahwa pemasukan thareqat bisa dimulai hari senen tgl 30 des '13.kemudian tgl 15 jan '14 acara peletakan batu pertama perbaikan makam YM,suluk/intensif di surau hutapungkut tgl 26 s/d 30 mei '14.dilanjutkan peresmian surau hutapungkut tgl 1 juni '14,mohon disosialisasikan ke jamaah.

  BalasHapus
 10. Salam kenal,
  saya dari Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujadiddiyah Jalur KH. Abdul Wahab (silsilah ke-37) Ngawi

  BalasHapus
  Balasan
  1. walkum salam dan salam kesejahteraan untkmu..surau nya dimn ya mas

   Hapus
  2. Salam kenal saya cucu dari syekh mohammad khoir hasyim al kholidi. Silsilah ke-36. ( tapak gajah ranjo batu) dari tarekat nakasabandiya Kholidiah

   Salam sejahtera 👏

   Hapus
 11. YM SYAIDI SYEKH KHODIRUN YAHYA??

  BalasHapus
 12. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 13. "wahai daud wali-waliKU berada di dalam Qubah-qubah dan sungguh tidak ada yang mengetahuinya terkecuali waliKU itu sendiri"
  boleh tunjukan surat yang mana dalam alquran yang artinya demikian pak ?

  BalasHapus
 14. assalamu alykum..... salam knal abang abang yang saya cintai.... bagai mana pendapat abang abang tentang syekh mursiyd??? dan yang saya tau saat ini yang menjadi guru mursiyd dari tarkat naksabandiah al khlidiah keturunan dari ayah handa yang mulia prof,kh,syekh kadirun yahya... yang alhamdulillah masih saya pegang

  BalasHapus
 15. kadirun yahya ini emang 2 obang brbeda???yg sat
  u muhammad amin yang satu amiruddin ky???

  BalasHapus
 16. Silsilah guru 36 drs syehk h asrul bakar !!!!

  BalasHapus
 17. Ampun ya Ayah??
  Ampun ya Allaah

  BalasHapus
 18. Dari mana pula amir ky anak kandung dr syekh muh khoir ... Yang saya tau dia tidak memiliki keturunan... Dan setahu sya syekh kadirun yahya memang murid dr mndiang angku guru... Tapi bukan silsilah yg sah... Karna silsilah yg sah masih diajarkan oleh keturunannya...

  BalasHapus
 19. Assalamu'alaikum,

  Bermula putra kandung Angku Syech Muhammad Hasyim QS gelar Maha Radja Gunung ada 7 orang, yaitu ; Yg tertua adalah H Sulaeman, Pendekar Abdullah dst, dan yg terakhir H Burhanuddin.

  Ada suatu peristiwa sejarah yg mungkin terlewatkan, yaitu ; Pada suatu hari Angku Syech mengumpulkan seluruh keluarganya , termasuk para murid dan Khalifahnya, dengan maksud mengangkat serta menunjuk Ahli Waris/Mursyid Penerus apabila Angku Syech Muhammad Hasyim berpulang nantinya.
  Maka dipanggillah putra pertamanya H Sulaeman, Angku Syech berkata ; " Wahai anaku Sulaeman..kau akan Aku angkat sebagai pengganti diriku apabila Ayah berjalan nanti, apakah engkau bersedia ? " Jawab Sulaeman ; Bersedia Ayah...
  Angku Syech ; " Apakah engkau menerima serta mengakui Umi Sawahlunto ? "
  Sulaeman ; Tanpa berkata apapun, bangkit dr lantai duduknya, meninggalkan Angku Syech tanpa pamit serta salam....
  Angku Syech ; " Kalau saja Sulaeman mau mengakui Umi Sawahlunto, maka akan aku peluk dan curahkan semua ilmu ini ke dadanya.."
  Umi Sawahluntopun menangis dan berkata ; Bagaimana nasib ambo.Yah ?
  Angku Syech berkata " Ndak usah kau takut Nak, Tuhan Kini, Tuhan Lampau dan Tuhan yang akan datang SAMA nak..."
  Angku Syech ; " Nah..karena Sulaeman tidak mau mengakui istri Ayah..Umi Sawahlunto sebagaimana layaknya ibu kandungnya sendiri..maka kini si Buyungko..Ayah angkat sbg Pewaris dan Mursyid Penerus bila ambo dah bajalan..sambil menunjuk si bungsu yg masih merah ( H Burhanuddin ).

  Kisah ini diceritakan oleh Almh Ete Maria istri daripada Khalifah Udin Pamuncak, salah satu dari Khalifah Angku Syech yg hadir pada saat itu.
  Di dokumentasikan melalui kaset wawancara oleh SS Burhanuddin Hasyim QS gelar Maha Radja Gunung, disimpan di Pusat Surau Suluk, Kubang Sirakuk Atas, Sawahlunto oleh YML Ibunda Roy istri daripada Syech Burhanuddin.

  Sedangkan Syech Kadirun Yahya adalah benar Khalifah Angku Syech Muhammad Hasyim, dan diberikan ijin untuk mengembangkan ilmu Thariqat ini di Medan Sumut, dapat menjadi Mursyid Penerus yg Syah pula apabila melaksanakan perintah Guru Mursyidnya, yaitu menikahi putri kandung Angku Syech dari Andung Sawahlunto, Almh Ete Djamilah Hasyim, ketika itu beliau masih SMP, meninggal ( Januari 2016 ), diberikan cincin batu Merah Delima sbg pengikat oleh Angku Syech, sesuai dengan Adab Khalifah No 1) Mengikuti segala suruh Guru, dan tidak kena sebab Jatuhnya Khalifah yg No 3) Mengubahkan ( Mengabaikan ) janji akan Gurunya.

  Khalifah Amir KY adalah murid daripada Syech Kadirun Yahya, yg sepeninggal beliau mendapatkan Ijazah Khalifahnya dari SS Burhanuddin Hasyim Gelar Maha Radja Gunung di Bintaro, Jakarta pada
  tahun 2002 ( dokumentasi foto ada disurau Sawahlunto, disimpan oleh YML Ibunda Roy istri YMM SS Burhanuddin Hasjim Gelar Maha Radja Gunung ).

  Demikian pula halnya dgn Alm Khalifah H Iskandar Zulkarnaen ( Putra Sulung Syech Kadirun Yahya ) diresmikan sebagai Mursyid Penerus oleh SS Burhanuddin Hasyim Gelar Maha Radja Gunung di Pusat Surau Suluk, Kubang Sirakuk Atas, Sawahlunto ( dokumentasi foto ada di Surau Sawahlunto ).

  BalasHapus
  Balasan
  1. Mohon ampun keharibaan YML Nenek Hasyim Buayan ...

   Kepada shohibul kayat
   Saya sangat berharap shohibul kayat berkenan mengisahkan kepada siapa Bang Aan, ...maaf Syech Burhanuddin Hasyim, mengambil tarekat.
   Sebab selagi YML Nenek Hasyim Buayan berlindung, beliau Syech Burhanuddin Hasyim masih anak-anak.
   Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmad-Nya kepada YML Nenek Hasyim Buayan dan pada zuriyatnya serta pada para khalifahnya yang istiqomah di jalan yang mulia ini

   Hapus
 20. Silsilahnya bertemu pada musryid ke 32 untuk murid2 sokaraja banyumas jawa tengah.

  BalasHapus
 21. Hm..jadi tergelitik ingin berkomentar, tahukah anda siapa2 saja yg ber’HAQ’ menjadi Mursyid Penerus ? Dasarnya ada di Batu Tawwajuh/Fatehah yg 10 itu..5 dr pihak Nasab ( anak kandung, anak menantu ) dan 5 dr pihak murid/Khalifah…Tentu saja tdk sembarang..asal Nasab misalnya..maupun Khalifah..ada rukun syarat/kriterianya, yaitu ;1) Tamat kaji Suluknya2) Yakin serta mengamalkan Dzikirullah TN Khalidiyah/Kaji Suluknya3) Bagi Khalifah semasa Guru Mursyidnya blm berlindung, sdh ditugaskan utk memimpin Tawajjuh, menurunkan Thariqat serta memimpin Suluk.4) Diangkat serta dinobatkan/’TABAL’kan oleh Guru Mursyidnya sebelum berlindung sbg Mursyid Penerus, baik itu Nasab maupun Khalifah5) Bila Guru Mursyid blm sempat meNabalkan Nasabnya krn blm akil baliq penerusnya, namun sdh ditunjuk sbg Pewarisnya, maka nasab tsb tetap harus menamatkan Kaji Suluknya dibawah bimbingan Khalifahnya, Dan Khalifah tsb menjadi Mursyid sampai dgn Mursyid dr Nasab yg ditunjuk siap dan matang utk menjalankan amanah dr Ayah kandung sekaligus Guru Mursyidnya.6) Dalam hal semasa hidup Guru Mursyidnya yg sdh berlindung tdk menabalkan Mursyid Penerusnya baik kpd Nasab maupun Khalifahnya, maka dgn kondisi yg demikian adanya ke-dua2mya baik dr pihak Nasab maupun Murid/Khalifah berhak menjadi Mursyid Penerus, yg sesuai dgn kriteria serta memenuhi rukun dan syarat seperti yg diatas.7) Selain yg tsb diatas bagi Khalifah dapat terjadi diberikan amanah dan mengemban tugas sbg Mursyid Penerus secara Hakikat baik sewaktu berdzikir maupun melalui mimpi, namun tetap harus ada saksi Hakikatnya mis ; pada hari serta waktu yg sama si Abg Polan dan Abg Polin menyaksikan sewaktu berdzikir/mimpi bahwa si Abg Pendekar diangkat oleh Guru Mursyidnya sbg Mursyid Penerus.8) Apabila masih blm Haqul Yakin dgn pendapat tsb diatas bilamana memungkinkan naik keatas/kembali ke Pangkal yaitu ; carilah ahli waris/Mursyid Penerus drpd Gurunya si Guru Mursyid, dlm hal ini Kakek Guru kita, mana tau masih ada krn terlongkap misalmya, itu yg biasanya terjadi bila sang Guru Mursyid tdk mengangkat/tabal/menunjuk Pewaris/Mursyid Penerusnya baik kpd Nasab maupun KhalifahnyaBagi murid2/Khalifah yg sdh Khawas seharusnya mereka sdh mengetahui dan diberikan petunjuk oleh Kakek Gurunya, apa sebabnya dan mengapa sang Guru Mursyid tdk mengangkat serta menunjuk Nasab atau Khalifahnya sbg Mursyid Penerusnya.Akhirul kalam tiada yg salah maupun benar ataupun paling benar diantara sesama murid/Khalifahnya, hanya ALLAH SWT, RasulNYA dan WaliNYA ( Guru Mursyid ) yg paling mengetahui serta benar adanya, krn murid/Khalifah tempatnya salah.Dalam hal utk menjadi Musyid Penerus baik dr pihak Nasab maupun murid/Khalifah, ke-dua2nya mempunyai kesempatan/hak yg sama sesuai dgn batu Tawajjuh/Fatehah yg dasarnya dari sejarah Thariqat pula yaitu ;1) Turunnya Talqin dzahar ‘lailla ha illallah’ kpd Sayidina Ali keponakan dan menantu Rasulullah SAW ( Nasab ) yg menjadi Thariqat Qadiriyah.2) Turunnya Talqin sir ‘allah’ kpd Sayidina Abu Bakar sahabat dan umat Rasulullah SAW ( Murid ) yg menjadi Thariqat Naqsabandiyah.Demikianlah lebih kurangnya saya mhn maaf, semoga kita semua selalu diberikan Petunjuk, Bimbingan, Syafaat dr ALLAH SWT, Rasulullah SAW dan WaliNYA ( Guru Mursyid/Wali Mursyidin/Guru yg menguasai ilmu agama secara Khafah ).Hamba yg Dhaif, Hina, Papa ( pengamal Thariqat Naqshabandiyah Khalidiyah/Khalifah/Murid yg bodoh )

  BalasHapus
 22. Pantun Hakikat Angku Syech Muhammad Hasyim Al Khalidi Gelar Maha Radja Gunung ;

  " Ala dilie ala didanga, indak tau asal usulnyo, Duto "

  ' Sudah dilihat, sudah didengar..tidak tau asal usulnya..Dusta....
  Agak-agak..kita-kira..jangan menyesal kemudian '

  Pantun Hakikat II ;

  " Bukan Intan..bukan baiduri....
  Bukan Jualan..dapat dibeli....
  Siapa Untung dapat sendiri.... "

  BalasHapus
 23. Carilah Allah dengan zikirmu...

  BalasHapus
 24. Emang nya ayah bisa berbuat apa... Koq banyak yg minta ampun kepada ayah....??? Bukan kah Allah yg maha pengampun..

  BalasHapus
 25. Emang nya ayah bisa berbuat apa... Koq banyak yg minta ampun kepada ayah....??? Bukan kah Allah yg maha pengampun..

  BalasHapus
  Balasan
  1. Yah bagi yg gak tau bisa bingung juga semua ayah...
   Tapi bgi yg mengrti dan paham dia selalu menangis

   Hapus
 26. mohon ampun aku ayah.......atas kenakalanku ini

  BalasHapus
 27. Mantaaab smga rohani kita benar2 terbimbing,dgn seorang mursyid...

  BalasHapus
 28. Assallamualauikum . Kenapa nama ayahanda prof.dr. khaidrun yahya tidak tercantum , dan YM Abu dan YM Buya

  BalasHapus
 29. Assallamualauikum . Kenapa nama ayahanda prof.dr. khaidrun yahya tidak tercantum , dan YM Abu dan YM Buya

  BalasHapus
 30. Ampuuuun ayah....
  Sy ichwan dari Cirebon memohon ampunan

  BalasHapus
 31. Allah SWT yg menentukan siapa yg meneruskan YM nenek Hasyim, bukan manusia (081287672038)

  BalasHapus
 32. Ass,WrWb. Para ihkwan,para pengurus, semua tarikat apapun namanya, sy hanya rembuk, bahwa,berbeda itu indah, apalagi bersatu,bila berbeda bukan utk bermusuhan apalagi utk menjatuhkan, menjelekan satu sama lain, karena itu bukan tujuan bertarikat, bertarikat it's Adalah utk menjadikan hati kita Sejuk damai, jujur ikhlas tawakal tawadhuk.apa yg sy amati, kalimat kalimat para ikhwan dan pengurus banyak yg mendiskriditkan satu sama lain, seolah olah aku dan tarikatku benar sendiri, bagus sendiri, dekat dg Allah Swt sendiri,padahal Kalian telah keluar dari hukum Allah Swt, sadarlah kalian diluar sana byk kedamaian, dalam keberagaman, jangan satu tubuh menjelekan raga antara tangan kanan yg kiri yg berbeda tp setujuan dan seirama sesuai fungsinya, kt hanya berusaha utk menjadi manusia yg berpribadian Islamic, bukan sebaliknya, Allah Swt Maha tahu apa yg kt perbuat baik dalam hatimu maupun dalam prilakumu, dan semua yg kalian tulis secara ilmiah dalam tarekat itu adalah ciptaan dari YMM, Prof. Dr.H.Kadirun Yahya MA, dan baca buka kapita selekta, oleh karena itu sangat bijak bila kt mengakui satu sama lain baik ilmunya maupun amalnya, tidak perlu memecahbelah umat, krn byk persoalan yg lebih utama yaitu Persatuan Umat, siapa yg menistakannya, maka kalian bukanlah manusia yg Rahmatanlulalamin, terima kasih mohon maaf bila tidak berkenan, hormat saya THANA YUDHA yg byk kekurangan dihadapan Allah Swt.

  BalasHapus
 33. Ass,WrWb. Para ihkwan,para pengurus, semua tarikat apapun namanya, sy hanya rembuk, bahwa,berbeda itu indah, apalagi bersatu,bila berbeda bukan utk bermusuhan apalagi utk menjatuhkan, menjelekan satu sama lain, karena itu bukan tujuan bertarikat, bertarikat it's Adalah utk menjadikan hati kita Sejuk damai, jujur ikhlas tawakal tawadhuk.apa yg sy amati, kalimat kalimat para ikhwan dan pengurus banyak yg mendiskriditkan satu sama lain, seolah olah aku dan tarikatku benar sendiri, bagus sendiri, dekat dg Allah Swt sendiri,padahal Kalian telah keluar dari hukum Allah Swt, sadarlah kalian diluar sana byk kedamaian, dalam keberagaman, jangan satu tubuh menjelekan raga antara tangan kanan yg kiri yg berbeda tp setujuan dan seirama sesuai fungsinya, kt hanya berusaha utk menjadi manusia yg berpribadian Islamic, bukan sebaliknya, Allah Swt Maha tahu apa yg kt perbuat baik dalam hatimu maupun dalam prilakumu, dan semua yg kalian tulis secara ilmiah dalam tarekat itu adalah ciptaan dari YMM, Prof. Dr.H.Kadirun Yahya MA, dan baca buka kapita selekta, oleh karena itu sangat bijak bila kt mengakui satu sama lain baik ilmunya maupun amalnya, tidak perlu memecahbelah umat, krn byk persoalan yg lebih utama yaitu Persatuan Umat, siapa yg menistakannya, maka kalian bukanlah manusia yg Rahmatanlulalamin, terima kasih mohon maaf bila tidak berkenan, hormat saya THANA YUDHA yg byk kekurangan dihadapan Allah Swt.

  BalasHapus
 34. Tidak bisa manusia mengangkat dirinya sendiri sebagai guru yg mursyid

  BalasHapus
 35. macam betuuuuuul aja kalian semua,!!!!

  BalasHapus
 36. Ada banyak toriqoh naqsyabandiyah kholidiyah di Indonesia ini yg semua nya dari jabal qubais syakh sulaiman zuhdi krn apa
  Pada zaman dulu banyak ulama Indonesia yg berhaji kemudian muqim di makkah almukarromah
  Seperti di qudus, semarang, Jombang dan sumatra dll
  Yg kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah dalam hidup di dunia ini

  BalasHapus
 37. Maaf, dalam penilaian saya tarekat itu mursyidnya kok nggak jelas ya, meragukan semua keabsahannya.
  Kalau begitu, apa sebaiknya tdk kita hindari saja, krn keraguan dan ketidak jelasan dekat pada kebatilan.

  Kembali saja ke sabda nabi saw
  "Sepeninggalku kalian akan banyak bertemu dengan pertikaian dan fitnah.
  Agar selamat dunia akhirat berpegang teguhlah kalian pada 2 pegangan saja, yaitu :
  1. Alqur'an
  2. Khalifah (Pemerintah)
  Hindarilah hal-hal yang rancu dan diada-adakan, krn setiap bid'ah adalah sesat".
  Ampunilah hamba ya Allah Tuhan Yang Kekal Abadi.

  BalasHapus
  Balasan
  1. hadits itu tidak salah mas cuma penerapan yg kadang di salah artikan darimereka yg tdk suka dg amalan sunnah
   ilmu thoriqoh adalah amalan untuk bathin dan prilaku pribadi tdk bisa di pamerkan atau pun di perebutkan kepemimpinannya
   itu semua untuk membelajari nafs kita
   orang sekarang tdk akan mampu memahami alquran dan alhadits tanpa di bantu dengan kitab kitab yg telah di tulis oleh Ulama sebelum kita
   semua perbedaan itu jangan di ributkan justru seharusnya tambah di padukan dan diambil sisi positif dari berbagai pendapat ulama itu
   yang mau mengamalkan monggo
   dan yang tdk mau mengamalkan ngge monggo
   ulama dulu membuat aturan thoriqoh dan berbagai aturan di dalamnya ya dibarengi ilmu yang mumpuni

   Hapus
 38. Allah Yg Maha Mulia dan Mah Agung dalam firmanNya berpesan : Hendaklah seorang muslim dan beriman tidak menyekutukan Allah sedikitpun walaupun sangat samar.
  Dan janganlah pula berpecah belah dan memecah belah Islam.

  BalasHapus
  Balasan
  1. manusia tdk akan mampu langsung menembus Kekuasan Alloh SWT contoh Nabi Musa sendiri tdk mampu padahal itu sinar saja blm sampai yg lebih dari itu
   yang terpenting kita berusaha dan semoga di beri kekuatan Iman Islam dan Ihsan dalam melakukan Ibadah kepada yg kuasa

   Hapus
 39. Mohon ampun nenek tongkat...
  Tolong sampaikan kepada ALLAH Swt, tempatkan almarhum ayah saya disisi ya atau di surga... Amin 1 /3...

  BalasHapus
 40. Assalamu'alaikum wr.wb...
  Salam kenal, saya dari keluarga yang sangat awam dan tidak mempunyai guru mursyid, akan tetapi saya sangat tertarik pada kemursyidan, untuk menjadi pengantar (petunjuk) dari kebingunganku, maka dari itu saya ingin mencarinya untuk menjadi petunjuk dalam kebingunganku dan menjadikan diriku sebagai silsilah bagi anak cucuku nantinya supaya tidak kebingungan seperti diriku, ma'af lancang.?
  Wassalamu'alaikum wr.wb...

  BalasHapus
 41. Ahli silsilah mempunyai keluarga....maka bersatu lah dengan keluarga nya Mursid..... Amin......

  BalasHapus
 42. elok elok manabang buluah ,dalam buluah ado babilah ,elok elok majago tuuah ,dalam tubuah adonyo allah ,
  bingung sisariat .....apaini.... awam,bijaksana ,arif, tidak pernah sama ,orang syariat ,menyalah kan orang tarikat ,orang tarikat menyalah kan orang haqkikat ,haqkikat meluncur ke maqrfat ....alah hua"alam bissawam

  BalasHapus
 43. Boleh ndak klu yg sudah bermursid wali qutub.dan beliau sudah berlindung, lalu saya mencari mursid lagi? Mohon bimbingannya

  BalasHapus
 44. Nama aslinya adalah AMIRUDIN YUSUF bukan AMIRUDIN KY...

  BalasHapus
 45. Saya heran ,setahu saya khadirun yahya ditunjuk sebagai seorang khalifah,dan Saidi Syech Hadyim Alkhalidi tidak pernah belajar kepada syech tapungkut ,Syech tapungkut menolak ketika Saidi Hasyim moh Alkhalidi ingin berguru,karena beliau hanya sebagai seorang khalifah yang ditunjuk oleh Syech Ali Ridha ,kalau ingin berguru pergilah ke jabal qubis,sebaiknya anda semua bertanya ke jabal qubis,siapakah yang ditunjuk sebagai Mursyid oleh Syech Ali Ridha,waktu Angku masih hidup ,khadirun yahya sudah mengaku sebagai mursyid,padahal mursyid setiap masa itu cuma satu ,kenapa bisa jadi begitu banyak orang mengaku menjadi mursyid ,kami adalah golongan yang amat sedikit,kami tidak harap akan pahala,kami tidak takut dengan neraka ,tapi kami takut dengan punya keduanya,kami tidak mau ilmu kesakyian,kami tidak mau kekayaan ,yang kami mau hanya Keridhaan Mu ya Allah ,agak-agak kira-kira tidak jelas asal usul namanya dusta,adakah engkau kasihi apa-apa yang dikasihi oleh Wali Aku semasa engkau hidup diatas dunia dulu,khadirun yahya tidak mengasihi Anduang kami di sawah lunto ,dan anak-anak Angku ,Mereka berjuang dijakarta ,padahal semua Khalifah disawah lunto dimasa Angku tau ,Bayi yang masih merah diQalamkan oleh Angku Besok Anak ini lah sebagai penganti Ku,kalau Mursyid ditunjuk langsung ,tampa ijazah ,walupun bayi merah sekalipun,kalau khalifah baru pakai ijazah .Wahai seluruh tarikat yang mengaku sebagai taikat naqsabandiyah ,Hanya Saidi Syech Moh Hasyim Alkhalidi lah satu satunya yang ditunjuk sebagai Mursyid,dan ditunjuk lah Anak Beliau Yang masih merah sebagai penganti Beliau ,kalian baca Alquran ,kisah Nabi Musa,Beliaupun ketika masih bayi ditunjuk sebagai seorang rasul,kami golongan yang amat sedikit ,hanya puluhan orang,kami tidak terkenal,kami tidak sakti,kami hanyalah orang-orang yang berusaha untuk tetap di jalan Allah ,berfikirlah kalian semua yang merasa benar

  BalasHapus