Senin, 01 Oktober 2012

SILSILAH TAREQAT NAQSABANDIYAH AL KHOLIDIYAHALIH SILSILAH
TAREQAT NAQSYABANDIYAH AL KHOLIDIYAH


Tarekat Naqsyabandiyah bermula dari :

ALLAH SWT

Mengutus

MALAIKAT JIBRIL ALAIHIS SALAM

untuk mentalqinkan rahasia yang amat sangat halus kepada hamba-Nya yang amat suci, kekasih-Nya yang utama, yaitu :

NABI MUHAMMAD SAW

dan dari Nabi Muhammad SAW turun kepada :

1.      Sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta’ala anhu (r.a.).
GelarAs-Siddik yang berarti benar dan membenarkan kebenaran, dan melaksanakan kebenaran itu dalam perkataan dan perbuatan, lahir maupun batin. Beliau adalah khalifah pertama dari Khulafaur - Rasyidin. Dari beliau turun kepada,

2.      Sayyidina Salman Al-Farisi r.a.
Beliau adalah murid utama Sayyidina Abu Bakar dan terkenal sebagal tokoh sufi dan tokoh Ilmu Alam, Ilmu Falak yang kenamaan. Dari beliau turun kepada,

3.      Al Imam Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As Siddiq r.a. Dari beliau turun kepada,

4.      Al Imam Sayyidina Ja’far As Shadiq r.a.
Imam Ja’far adalah anak cucu Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddik ra. Beliau terkenal sebagai ahli kesusasteraan dan ahli hukum dan karena keahliannya itu, serta kebenaran dan kesuciannya, menyebabkan dia sangat dihormati. Dari beliau turun kepada,

5.      Al ‘Arif Billah Sultanul Arifin Asy Syekh Thaifur bin Isa bin Adam bin Sarusyan, yang dimashurkan namanya dengan AsySyekh Abu Yazid Al—Busthami quddusa sirruhu (q.s.).
Gelar Sultanul Arifin berarti imam besar, orang yang mengatahui, imam tasawuf, pemimpin besar yang pertama dalam tarekat keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq r.a. Dari beliau turun kepada,

6.      Al ‘Arif Billah Asy Syekh Abul Hasan Ali bin Abu Ja’far AlKharqani q.s. Keistimewaannya dia sangat kasih kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dari beliau turun kepada penghulu sekalian quthub. Dari beliau turun kepada,

7.      Al ‘Arif Billah Asy Syekh Abu Ali Al-Fadhal bin Muhammad Aththusi AlFarimadi q.s. Dari beliau turun kepada wali Allah,

8.      Al ‘Arif billah Asy Syekh Abu Yakub Yusuf AI-Hamadani bin Ayyub bin Yusuf bin AI-Husain q.s. Nama lain beliau adalah Abu Ali As Samadani. Dari beliau turun kepada wali Allah, yaitu:

9.      Al ‘Arif Billah Asy Syekh Abdul Khaliq AI-Fajduwani Ibnu Al-Imam Abdul Jamil q.s. Beliau itu nasabnya sampai kepada Al-Imam Malik bin Anas ra. Dari beliau turun kepada quthub penghulu sekalian wali Allah, yaitu,

10.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Ar Riwikari q.s. Dari beliau turun kepada hamba Allah, kepala daripada sekalian guru-guru, yaitu,

11.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh MahmudAl-Anjir Faghnawi q.s.
Beliau adalah aulia Allah yang mempunyai sifat dan perangai sempurna dalam menuntut ridla Allah dan sempurna abdinya kepada Allah azza wajalla. Dari beliau turun kepada wali yang sangat kasih akan Tuhannya yang ghani, yaitu,

12.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh AliAr Ramitani, yang dimasyhurkan namanya dengan AsySyekh Azizan q.s.
Dari beliau turun kepada murid yang sangat tinggi ilmu tarikat dan makrifatnya. Dari beliau turun kepada penghulu sekalian wali Allah, yaitu,

13.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muhammad Baba As Samasi q.s.
Beliau adalah seorang aulia Allah dari keturunan Tionghoa. Beliau senantiasa mujahadah dan musyahadah kepada Tuhan dan beliau adalah penghulu dari sekalian wali-wali Allah. Syakh Muhammad Baba As Samasi q.s hidup dalam satu zaman dengan Asy Syakh Ali Ar Ramitani dan dengan Syekh Abdul Qadir Jaelani q.s. Dari beliau turun kepada raja yang besar lagi sayyid, kepala sekalian guru-guru, yaitu,

14.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Sayyid Amir Kulal bin Sayyid Hamzah q.s.
Syekh Sayyid Amir Kulal adalah raja di tanah Arab yang besar dan dia bergelar sayyid mempunyai keturunan bangsawan, dan beliau adalah guru hakikat dan makrifat. Dari beliau turun kepada wali Allah yang masyhur keramatnya dan makmur, ialah imam Tarikat Naqsyabandiyah yang terkenal namanya dengan Syah Naqsyabandy, yaitu,

15.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh As Sayyid Bahauddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Asy Syarif Al Husaini Al Hasani Al Uwaisi Al Bukhari q.s.
Beliau meletakkan dasar-dasar zikir qalbi yang sirri, zikir batin qalbi yang tidak berbunyi dan tidak bergerak, dan beliau meletakkan kemurnian ibadat semata-mata lillaahi ta’ala, tergambar dalam do’a beliau yang diajarkan kepada murid-muridnya "Ilahii anta makshuudii waridhaaka mathluubii". Secara murni meneruskan ibadat Thariqatus Sirriyah zaman Rasulullah, Thariqatul Ubudiyah zaman Abu Bakar Siddiq dan Thariqatus Siddiqiyah zaman Salman al Farisi. Beliau amat masyhur dengan keramat-keramatnya dan makmur dengan kekayaannya, lagi terkenal sebagai wali akbar dan wali quthub yang afdhal, yang amat tinggi hakikat dan makrifatnya. Dari murid-muridnya dahulu sampai dengan sekarang, banyak melahirkan wali-wali besar di Timur maupun di Barat, sehingga ajarannya meluas ke seluruh pelosok dunia. Beliau pulalah yang mengatur pelaksanaan iktikaf atau suluk dari 40 (empat puluh) hari menjadi 10 (sepuluh) hari, yang dilaksanakan secara efisien dan efektif, dengan disiplin dan adab suluk yang teguh. Dan dari beliau turun kepada,

16.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muhammad Al-Bukhari Al-Khawarizumi yang dimashurkan dengan namanya Asy Syekh Alaudin AI-Aththar q.s. Dari beliau turun kepada waliullah, yaitu :

17.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Ya’qub Al-Jarkhiq.s. Dari beliau turun kepada wali yang agung, yaitu :

18.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Nashiruddin Ubaidullah Al-Ahrar AsSamarqandi bin Mahmud bin Sihabuddin q.s. Dari beliau turun kepada raja yang saleh, ialah kepala sekalian guru-guru, yaitu :

19.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh MuhammadAz Zahid q.s. Dari beliau turun kepada anak saudara perempuannya yang mempunyai kerajaan yang besar dan martabat yang tinggi, yaitu :

20.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Darwis Muhammad Samarqandi q.s. Dari beliau turun kepada anaknya ialah seorang raja yang besar, yang adil lagi pemurah, lagi lemah lembut perkataannya, yaitu :

21.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muhammad Al-Khawajaki Al-Amkani As Samarqandi q.s. Dari beliau turun kepada wali Allah yang quthub, yaitu ;

22.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muayyiddin Muhammad Al-Baqi Billah q.s. Dari beliau turun kepada anak cucu Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al Faruq r.a, yaitu ;

23.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Akhmad Al-Faruqi As Sirhindi q.s.
yang mashur namanya, yang terkenal denganAl Imam ArRabbani Al-Mujaddid Alf Fassami. Dari beliau turun kepada anaknya yang tempat kepercayaannya, yang menaruh rahasianya, yang masyhur namanya, yaitu;

24.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muhammad Ma ’sum q.s. Dari beliau turun kepada anaknya, yaitu Sultanul Aulia, yaitu :

25.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muhammad Saifuddin q.s. yang bercahaya zahiriah dan batiniahnya. Dari beliau turun kepada Sayyid Syarif yang gilang gemilang cahayanya, sebab nyata zat dan sifat, yaitu ;

26.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Asy Syarif Nur Muhammad Al-Badwani q.s. Dari beliau turun kepada wali Allah yang tinggi pangkatnya, nyata keramatnya, yaitu :

27.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Syamsuddin Habibullah Jani Janani MuzhirAl-‘Alawi q.s. Dari beliau turun kepada kepala sekalian guru-guru, kepala sekalian khalifah dan penghulu sekalian wali Allah, yaitu;

28.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Abdullah Ad Dahlawi q.s. dan adalah Syekh Abdullah itu nasabnya sampai kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karamallahu wajhahu. Dari beliau turun kepada;

29.  Al ‘Arif Billah Maulana Asy Syekh Dhiyauddin Khalid Al-UtsmaniAl-Kurdi q.s.
Beliau adalah anak cucu amirul mukminin Sayyidina Usman bin Affan r.a. Beliau adalah Syekh yang mashur, ahli Tarekat Naqsyabandiyah yang fana fillah, lagi baqa billah, yang pada masa suluk menjadi penghulu sekalian khalifah. Dari beliau turun kepada wali Allah yang zuhud akan dunia dan sangat kasih akan zat Allah ta'ala, ialah kepala sekalian guru-guru di dalam negeri Makkah al Musyarrafah, yaitu hamba Allah,

30.  Al ‘Arif Billah Sirajul Millah Waddin Asy Syekh Abdullah Al Afandi q.s. Dari beliau turun kepada penghulu sekalian khalifah yang mempunyai keramat yang nyata, yaitu ;

31.  Al ‘Arif Billah Asy Syekh Sulaiman Al Qarimi q.s. Dari beliau turun kepada menantunya yang alim lagi Saleh, yang Senantiasa tafakkur dan muraqabah, baqa billah siang dan malam kepada Tuhan khaliqul ‘alam, dan dari beliau nyata kebesarannya serta kemuliaannya, dan adalah penghulu sekalian khalifah dan ikutan sekalian orang yang suluk, yaitu;

32.  Mursyiduna, warabiituna, wa maulana, Al ‘Arif Billah Sayyidi Syekh Sulaiman Az Zuhdi q.s. Dari beliau turun kepada anaknya yang alim lagi Saleh, yang senantiasa tafakkur dan muraqabah, baqa billah siang dan malam dan ikutan Sekalian orang yang Suluk, yaitu ;

33.  Mursyiduna, wa rabiituna, wa maulana, Al ‘Arif Billah Sayyidi Syekh Ali Ridha q.s
Ketika meletus perang dunia ke-II di Eropa di sekitar tahun 1937 Ali Ridha q.s. meninggalkan Mekkah menuju Baghdad dan kemudian ke India dan di sana dia meninggal dunia. Ali Ridha q.s. adalah ahli tasawuf dan Syekh Tarekat Naqsyabandiyah yang sangat pintar dan alim, seorang sufi yang masyhur. Kasih sayangnya penuh ditumpahkan kepada muridnya yang kemudian menjadi khalifah Rasul yang ke-34 Seorang berkebangsaan Indonesia. Dari beliau turun kepada muridnya yang menambahi Allah Ta’ala akan sucinya, dan meninggikan Allah Ta’ala akan derajatnya, dan kuat melalui jalan kepada Allah Ta’ala, maka melapangkan dan melebihi Allah Ta’ala baginya, karena menambahi Salam berkhidmat akan Allah Ta’ala, dan memberi bekas barang siapa menuntut jalan kepada Allah ta’ala kepadanya. Kemudian meninggikan Allah Ta’ala atas orang yang hidup akan menambahi yakin zikir yang batin dan mengesakan yang dikenal bagi yang kaya dan miskin dan menjadikan Allah Ta’ala bagi orang yang suluk dengan Tarikatul Ubudiyah dan Naqsyabandiyah, amanat suci Allah Ta’ala dan menyembunyikan dia sebagai walinya yang pilihan, yaitu :

34.  Mursyiduna, wa rabiituna, wa maulana, Al ‘Arif Billah Sayyidi Syekh Muhammad Hasyim Al Khalidi q.s.
Guru pertama beliau adalah Saidi Syekh Sulaiman Hutapungkut di kota Nopan, Tapanuli Selatan. Sebagai kelanjutan dari pendidikannya, Syekh Muhammad Hasyim berguru dan menerima Ijazah syekh dari Syekh Ali Ar Ridha q.s di Jabal Qubis Mekkah. Setelah kembali ke Indonesia, beliau menetap di Buayan, Sumatera Barat. Selama di Jabal Qubis Mekkah dengan tekun menuntut dan mengamalkan Tarekat Naqsyabandiyah, mendalami syariat dan hakikat serta memperoleh makrifat. Pada kesempatan itu pula beliau berpuluh-puluh kali berziarah ke makam Rasulullah SAW dan melaksanakan ibadat haji.Sebagai seorang perintis kemerdekaan, beliau juga pernah dibuang ke Boven Digul dan menjadi penasehat beberapa pembesar Indonesia dalam perang kemerdekaan. Beliau meninggal dalam usia lanjut, yaitu 90 tahun. Beliau lahir pada tahun 1864 dan maninggal tahun 1954.Dari beliau turun kepada muridnya yang pilihan yang sangat kasih akan gurunya, akan Allah SWT dan Rasul-Nya, yang kuat menjalani jalan hakikat dan kuat mengarjakan jalan berkhidmat, yang dikenal oleh orang banyak sebagal seorang tabib besar, yang mengobati orang banyak, dari penyakit batin dan zahir dengan kekuatan zikrullah, dan menjadi ikutan dari segala orang yang terpelajar yang suluk, yang bertarikat dengan Tarekat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Khalidiyah, dan diturunkannya kepada anak kandungnya :

35.  Mursyiduna, wa rabiituna, wa maulana, Al’Arif Billah Sayyidi Syekh Sulaiman Hasyim Al Khalidi q.s, dan di turunkan kepadanya :

36.  Mursyiduna, wa rabiituna, wa maulana, Al’Arif Billah Sayyidi Syekh Mohamad Khoir Hasyim Al Khalidi q.s,
dan diturunkan kepada anak kandungnya yang kasih akan gurunya  :

37.  Mursyiduna, wa rabiituna, wa maulana Al’Arif Billah Sayyidi Syekh Amiruddin KY. Bin Moh. Khoir Hasyim Al Khalidi An Naqsyabandy q.s


Penulis : MOH. BAKRI AMU


35 komentar:

 1. Alhamdulillah...Masya Allah...Amin...Aminnn.

  BalasHapus
 2. Mohon ampun ya allah swt......

  BalasHapus
 3. Balasan
  1. Minta ampunlah kepada ALLAH yg maha mulia

   Hapus
  2. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

   Hapus
  3. OK mas Hendy.

   Ampuni saya Ya ALLAH. Slama ini aku hanya mengenal NamaMU, belum mengenalMU. Siapalah saya ini yg berdimensi 3 dan Engkau adalah Dzat Yang UNLIMITED DIMENSIONS bahkan sumber dari segala Dimensi. Maka betapa sombongnya saya bila sudah merasa mengenalMU. Maka dekatkanlah Saya kepada Orang2 yang telah MengenalMU.

   Hapus
 4. Balasan
  1. KY itu adalah singkatan dari nama nenek KHADIRUN YAHYA, digunakan sebagai pengakuan dan penghormatan YMM kepada nenek sebagai GURU dan AYAH yang telah mengantarkan YMM sampai pada posisi WALIYAMURSIDA....itu yg saya tau,..lebih kurangnya mohon dimaafkan..

   Hapus
  2. mengapa nenek KY tidak masuk dlam silsillah...?

   Hapus
  3. knapa prtanyaan saya gk dijwb...???

   mengapa nenek KY tidak masuk dlam silsillah...?

   Hapus
  4. Karena sampai Berlindungnya Nenek KY, Nenek KY tidak Mewariskan Silsilah kepada YM Ayah Guru Amir.

   Hapus
 5. Dengan Telah berlindungnya YM ayahanda guru, sebagai seorang murid apa yang perlu kita lakukan sekarang, dan sitiap kita melakukan zikir siapa yang kita Rabit sekarang dengan Berlindungnya YM Ayahanda Guru. dan gimana cara pandang abang Muh. Amu tentang kondisi murid2 YM.dan kalo boleh saya bertanya lagi satu hal, karna saya baru berguru disurau ini belum cukup 1 tahun dan saya berencana menghadiri Hari Guru namun apa daya beliau berkehendak lain. pertanyaan saya apa syarat dan bagaimana cara seorang menjadi mursid, apakah bisa seorang anak atau cucu bahkan cicit menggantikan ayahnya sebagai mursid. makasih saya menantikan jawabanya bang salam dari andi ardy masih suluk 2...

  BalasHapus
  Balasan
  1. beramallah.... sesungguhnya mursid (waliyamursida) itu adalah jabatan yang diberikan Allah kepada hambanya....bisa jadi jabatan itu diberikan kepada anak atau keluarga... bisa pula kepada orang lain ( diluar keluarga)....sebagai murid maka amalkanlah segala yang telah diajarkan,... murnikan niat,... pasti NUR yang ada dalam diri abang akan menuntun abang kepada WALIYAMURSIDA berikutnya....wassalam

   Hapus
  2. ada firman Tuhan yang harus kita pahami, dalam Alqur'anul karim yang berbunyi "wahai daud wali-waliKU berada di dalam Qubah-qubah dan sungguh tidak ada yang mengetahuinya terkecuali waliKU itu sendiri"
   kalau menyimak ayat tersebut sangat mustahil bisa dicerna oleh akal manusia untuk mengetahui seorang Wali Mursyid tersebut.

   sekiranya YMM telah meninggalkan tempat kita berzikir (Surau) dan amalan buat kita untuk bermunajat kepadaNYA. soal Rabitah belum ada yang memahami hal tersebut secara hakikat. pertahankan saja yang sudah bang Andi Ardi dapatkan pertama masuk tariqat, karena secara hakikat Mursyid itu tidak pernah mati.

   Hapus
  3. ass.wr.wb
   diberitahukan kpd seluruh jamaah ponpes hasan ma'shum dimanapun berada,bhw atas keputusan bersama ahlul bait,dzikir intensif khusus di bambu apus tgl 3 s/d 8 des 13 dialihkan tgl 19 s/d 24 desember '13.
   demikian,informasi sms ini dibantu utk disebarluaskan.
   wss.
   ketua
   didik satria

   Hapus
 6. Tolong di share alamat suraunya bang di semuanya, terima kasih

  BalasHapus
 7. Ayah handa engkau tetap dihati kami

  BalasHapus
 8. asalmkum abang semua,saya pingin dapat file fatwa ymm,bagaimana ya caranya

  BalasHapus
 9. informasi terbaru,bahwa pemasukan thareqat bisa dimulai hari senen tgl 30 des '13.kemudian tgl 15 jan '14 acara peletakan batu pertama perbaikan makam YM,suluk/intensif di surau hutapungkut tgl 26 s/d 30 mei '14.dilanjutkan peresmian surau hutapungkut tgl 1 juni '14,mohon disosialisasikan ke jamaah.

  BalasHapus
 10. Salam kenal,
  saya dari Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujadiddiyah Jalur KH. Abdul Wahab (silsilah ke-37) Ngawi

  BalasHapus
  Balasan
  1. walkum salam dan salam kesejahteraan untkmu..surau nya dimn ya mas

   Hapus
  2. Salam kenal saya cucu dari syekh mohammad khoir hasyim al kholidi. Silsilah ke-36. ( tapak gajah ranjo batu) dari tarekat nakasabandiya Kholidiah

   Salam sejahtera ��

   Hapus
 11. YM SYAIDI SYEKH KHODIRUN YAHYA??

  BalasHapus
 12. salam kenal abang2 semua
  saya dari Tuban, ketemu blog ini jadi ingat sama saudara Moch. Surujuddin asal Kab. Buol
  dulu watu suluk hari guru 82 yang di Tuban kami sama2 tugas di dapur... apa kabarnya dia ya...

  BalasHapus
 13. "wahai daud wali-waliKU berada di dalam Qubah-qubah dan sungguh tidak ada yang mengetahuinya terkecuali waliKU itu sendiri"
  boleh tunjukan surat yang mana dalam alquran yang artinya demikian pak ?

  BalasHapus
 14. assalamu alykum..... salam knal abang abang yang saya cintai.... bagai mana pendapat abang abang tentang syekh mursiyd??? dan yang saya tau saat ini yang menjadi guru mursiyd dari tarkat naksabandiah al khlidiah keturunan dari ayah handa yang mulia prof,kh,syekh kadirun yahya... yang alhamdulillah masih saya pegang

  BalasHapus
 15. kadirun yahya ini emang 2 obang brbeda???yg sat
  u muhammad amin yang satu amiruddin ky???

  BalasHapus
 16. Silsilah guru 36 drs syehk h asrul bakar !!!!

  BalasHapus
 17. Ampun ya Ayah??
  Ampun ya Allaah

  BalasHapus